بازیابی اطلاعات خودروها و جرم‌یابی قانونی دیجیتال

با کامپیوترمحور شدن خودروها و جمع‌آوری گسترده‌ی اطلاعات توسط آنها مبحث جدید بازیابی اطلاعات حافظه خودروها با هدف جرم یابی قانونی دیجیتال از بحث‌های داغ روز است.