بایگانی دسته‌ی: گواهینامه‌ها

گواهینامه‌های اختصاصی کلینیک هارد ایران و کارشناسان هارد ایران

عکس گواهی Certified Computer Examiner - CCE

گواهی Certified Computer Examiner – CCE

دریافت گواهی رسمی Certified Computer Examiner – CCE توسط کارشناسان کلینیک هارد ایران به منظور بالا بردن اعتبار جهانی این مرکز و ایجاد اعتماد در میان مشتریان محترم مرکز در حیطه‌ی اعتبارسنجی علمی کارشناسان کلینیک هارد ایران.

عکس گواهی - Microsoft Certified Professional MCP

گواهی – Microsoft Certified Professional MCP

دریافت گواهی – Microsoft Certified Professional MCP توسط کارشناسان کلینیک هارد ایران به منظور بالا بردن اعتبار جهانی این مرکز و ایجاد اعتماد در میان مشتریان محترم مرکز در حیطه‌ی اعتبارسنجی علمی کارشناسان کلینیک هارد ایران.

عکس گواهی Encase Certified Examiner - EnCE

گواهی Encase Certified Examiner – EnCE

دریافت گواهی Encase Certified Examiner – EnCE توسط کارشناسان کلینیک هارد ایران به منظور بالا بردن اعتبار جهانی این مرکز و ایجاد اعتماد در میان مشتریان محترم مرکز در حیطه‌ی اعتبارسنجی علمی کارشناسان کلینیک هارد ایران.

عکس گواهی Certified Hacking Forensic Investigator - CHFI

گواهی Certified Hacking Forensic Investigator – CHFI

دریافت گواهی Certified Hacking Forensic Investigator – CHFI توسط کارشناسان کلینیک هارد ایران به منظور بالا بردن اعتبار جهانی این مرکز و ایجاد اعتماد در میان مشتریان محترم مرکز در حیطه‌ی اعتبارسنجی علمی کارشناسان کلینیک هارد ایران.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است